place kadry Poznan - Wszechstronna obsługa audyt i outsourcing Poznań i okolice

Idź do spisu treści

Menu główne:

place kadry Poznan

7 grudnia 2013

Odprawy z tytułu zwolnień grupowych w 2014 r.

W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku (od dnia 1 stycznia 2014 r.będzie ono wynosiło 1680 zł brutto) nastąpi wzrost górnego limitu wysokości odprawy z tytułu zwolnień grupowych. Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a leżących po stronie pracodawcy limit odprawy dla zwalnianego grupowo stanowi 15-krotność minimalnej płacy (chyba że w danym zakładzie pracy obowiązują inne, korzystniejsze dla pracowników ustalenia wysokości odpraw). Kwota ta będzie wynosiła 25 200 zł. Porównawczo w 2013 roku jest to 24000 zł.
Osoby, które po raz pierwszy w życiu podejmą pracę zawodową w 2014 r. otrzymają minimalnie 1344 zł (brutto) wynagrodzenia. Pracodawca ma bowiem w stosunku do nich możliwość – w pierwszym roku pracy – wypłacania wynagrodzenia odpowiadającego 80% najniższego
wynagrodzenia.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę podwyższa też wysokość:
- dodatku za pracę w porze nocnej,
- odprawy z tytułu zwolnień grupowych,
- wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój,
- odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację,
- wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy,
- minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego,
- świadczenia pieniężnego dla praktykanta,
- kwoty wolnej od potrąceń.


(źródło Infor)


Credo outsourcing kadr i płac w Poznaniu administrowanie kadrami i płacami

TAGGED  zwolnienia grupowe,   obsługa kadrowa pracowników Poznań, wysokość odpraw, wysokość minimalnego wynagrodzenia

25
listopada 2013

Kiedy pracodawca może nakazać
pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego.


Pracodawca może nakazać pracownikowi wykorzystać urlop bądź nie dopuścić go do pracy w danym terminie jeśli termin ten ustalono
wcześniej w planie urlopów.
Jeżeli jednak nie zaplanowano na dany okres urlopu, to jego udzielenie następuje za porozumieniem z pracownikiem.
Dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego pracodawca może jednostronnie zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu.
Pracodawca powinien ustalić terminy w planie urlopów, przy uwzględnieniu wniosków pracowników.

W przypadku braku ww. planu, urlopy uzgadniane są przez pracodawcę i pracownika na bieżąco.
Są jednak pewne wyjątki.
Pracodawca udziela:
- części urlopu na żądanie pracownika (art. 1672 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.),
- na wniosek pracownicy (pracownika) – urlopu bezpośrednio po skorzystaniu z urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego, ojcowskiego (art. 163 § 3 k.p.).
Pracodawca może jednostronnie narzucić termin wykorzystania urlopu tylko w dwóch przypadkach:
- w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (art. 1671 k.p.),
- do końca września następnego roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym pracownik nabył prawo do urlopu – w odniesieniu
do urlopu niewykorzystanego (zaległego).


(źródło Infor)

Zewnętrzna obsługa kadr i płac Poznań Credo


TAGGED  plan urlopów, urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy, urlop zaległy, obsługa kadr i płac Poznań

18 listopada 2013

Rekompensata dla pracownika przysługująca za pracę w święto

Pracownikowi który pracuje w święto przysługuje inny, dzień wolny.
Pracodawca poinien udzielić go do końca trwającego okresu rozliczeniowego. w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownikowi należy wypłacić 100% dodatek do wynagrodzenia za każdą przepracowaną.
Praca w święto jest dozwolona:
- w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska
- usunięcia awarii,
- w ruchu ciągłym,
- przy pracy zmianowej,
- przy niezbędnych remontach,
- w komunikacji i w transporcie ,
- w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych,
- przy ochronie osób lub pilnowaniu mienia,
- w rolnictwie i hodowli,


Specjalista ds. Kadr i Płac Credo - obsługa kadrowo-płacowa poznań, naliczanie czasu pracy i wynagrodzeń

TAGGED naliczanie czasu pracy Poznań, naliczanie wynagrodzeń Poznań, praca w święto

11 listopada 2013

Dni ustawowo wolne od pracy w 2014 roku :

   1 stycznia środa - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki;
   6 stycznia poniedziałek - Trzech Króli (Objawienie Pańskie);
   20 kwietnia niedziela – Wielkanoc;
   21 kwietnia poniedziałek - Poniedziałek Wielkanocny;
   1 maja czwartek - Święto Pracy;
   3 maja sobota - Święto Konstytucji 3 Maja;
   8 czerwca niedziela - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki);
   19 czerwca czwartek - Boże Ciało;
   15 sierpnia piątek - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
   1 listopada sobota - Wszystkich Świętych;
   11 listopada wtorek - Święto Niepodległości;
   25 grudnia czwartek - Boże Narodzenie;
   26 grudnia piątek - Boże Narodzenie drugi dzień.


19 września 2013

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2014 roku

Bądź na bieżąco z Credo outsourcing kadrowo płacowy Poznań.

Od 1 stycznia 2014 r. Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta o 5%
Wysokość minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty 1680 zł (brutto).
W stosunku do roku 2013 (1600 zł) jest to wzrost o 80 zł.
Wzrost ten określa rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz.U. poz. 1074).
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. musi wynosić w 2014 r. co najmniej 1344 zł (brutto).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


TAGGED  wynagrodzenie za pracę, Credo outsourcing kadrowo płacowy Poznań
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 września 2013

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest organizacja warunków pracy w swojej firmie zgodnie z zasadami i przepisami BHP, czyli tak aby zdrowie i życie pracowników było chronione oraz obowiązek stałego przestrzegania w zakładzie pracy tychże przepisów.
Oprócz powyższego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do pracodawcy należy:
- reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
- udoskonalanie już istniejącego poziomu ochrony, z uwzględnieniem zmieniających się warunków wykonywania pracy,
- zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
- ochrona, przez działania profilaktyczne, zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży matek karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych
- zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
- zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.
- zapewnienie niezbędnych środków do udzielania pierwszej pomocy
- zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz wyznaczenie do tych działań pracownika

Pracodawca w ramach obowiązku informacyjnego powinien przekazywać pracownikom informację dotyczące:
- ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną pracą niezależnie od przeprowadzonego szkolenia bhp,
- zagrożeń dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy
- zasad postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu pracowników
- o podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych.

Współpracując z  Credo
outsourcing kadrowo-płacowy Klient ma  możliwość sprawdzenia poprawności zastosowanych w swojej firmie procedur dotyczących BHP i p. pożarowych, a w przypadku braków bądź niezgodności z aktualnymi przepisami ich modyfikację

TAGGED  obowiązki pracodawcy ,BHP, p. poż, organizacja pracy, środowisko pracy, zdrowie i życie pracowników, ryzyko zawodowe, szkolenia BHP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Korzyści dla Twojej firmy płynące z outsourcingu
Outsourcing
-  ( skrót od angielskiego outside-resource-using) - korzystanie z zasobów zewnętrznych.
Pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w 1979 roku i odnosiło się do kupowania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny.
Pod koniec dwudziestego wieku termin outsourcing zaczął być stosowany ogólnie do opisu strategii powierzania operacji wspierających główną działalność przedsiębiorstwa podmiotom zewnętrznym, specjalizującym się w zarządzaniu nimi.
Obecnie outsourcing -  w tym oferowany przez Credo outsourcing kadrowo - płacowy polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania, , dzięki takiemu posunięciu Twoja firma może skupić swoje zasoby oraz środki finansowe w tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Najważniejsze powody stosowania outsourcingu:
- redukcja i kontrola kosztów operacyjnych,
- uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
- przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
- uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
- pozyskania kapitału,
- podziału ryzyka,
- pozyskania kapitału,
- zwolnienia własnych zasobów do innych celów, np. marketing, reklama, promocja
- dopływu gotówki.
- uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
odciąża różne działy firmy, np. zaopatrzenie, rekrutację, itd.

Credo outsourcing kadrowo – płacowy oferuje m.in. pomoc dla firm nowo powstałych, zaczynających podbój rynku.
Dzięki współpracy z nami unikniecie wielu kłopotów związanych z rygorystycznymi przepisami Prawa Pracy
 zakresie obsługi kadr i płac oraz obwarowaniami ustawowymi związanymi z waszą działalnością, a zaoszczędzone środki będziecie mogli przeznaczyć na cele promocji firmy.

TAGGED  uzyskanie zasobów, podział ryzyka, redukcja kosztów, Credo outsourcing kadrowo - płacowy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

informacje branżowe
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego